Psalm Wielkość i dobroć Boga

1 Pieśń pochwalna. Dawida.
Chcę głosić Twą wielkość, Boże mój, Królu,
i błogosławić imię Twe zawsze i na wieki.
2  Każdego dnia będę Ciebie błogosławił
i na wieki wysławiał Twe imię.
3  Wielki jest Pan i bardzo godzien chwały,
a wielkość Jego niezgłębiona.
4  Pokolenie pokoleniu głosi Twoje dzieła
i zwiastuje Twoje potężne czyny.
5  Wspaniałą chwałę Twego majestatu
i Twoje cuda będę opiewał.
6  Niech mówią o potędze Twoich dzieł straszliwych,
i ja opowiem Twą wielkość.
7  Niech przekazują pamięć o Twej wielkiej dobroci
i niech się radują Twą sprawiedliwością.
8  Pan jest łagodny i miłosierny,
nieskory do gniewu i bardzo łaskawy.
9  Pan jest dobry dla wszystkich
i Jego miłosierdzie ogarnia wszystkie Jego dzieła.
10 Niechaj Cię wielbią, Panie, wszystkie dzieła Twoje
i święcis Twoi niech Cię błogosławią!
11 Niech mówią o chwale Twojego królestwa
i niech głoszą Twoją potęgę,
12 aby oznajmić synom ludzkim Twoją potęgę
i wspaniałość chwały Twego królestwa.
13 Królestwo Twoje jest królestwem wszystkich wieków,
Twoje panowanie trwa przez wszystkie pokolenia.
14 Pan podtrzymuje wszystkich, którzy padają,
i podnosi wszystkich zgnębionych.
15 Oczy wszystkich wyglądają Ciebie,
Ty zaś dajesz im pokarm we właściwym czasie.
16 Ty otwierasz swą rękę
i wszystko, co żyje, nasycasz do woli.
17 Pan jest sprawiedliwy na wszystkich swych drogach
i łaskawy we wszystkich swoich dziełach.
18 Pan jest blisko tych wszystkich, co wzywają Go,
wszystkich wzywających Go szczerze.
19 Spełnia wolę tych, którzy się Go boją,
usłyszy ich wołanie i przyjdzie im z pomocą.
20 Pan strzeże wszystkich, którzy Go miłują,
a wytępi wszystkich występnych.
21 Niech usta moje głoszą chwałę Pana,
by wszelkie ciało wielbiło Jego święte imię
[zawsze i na wieki].