Słowa: Psalm Bóg władcą świata

1  Sprawiedliwi, wołajcie radośnie na cześć Pana,
prawym przystoi pieśń chwały.
2  Sławcie Pana na cytrze,
grajcie Mu na harfie dziesięciostrunnej.
3  Śpiewajcie Jemu pieśń nową,
pełnym głosem pięknie Mu śpiewajcie!
4  Bo słowo Pana jest prawe,
a każde Jego dzieło [oparte] na wierności.
5  On miłuje prawo i sprawiedliwość;
ziemia jest pełna łaskawości Pańskiej.
6  Przez słowo Pana powstały niebiosa
i wszystkie ich zastępy przez tchnienie ust Jego.
7  On gromadzi wody morskie jak w worze,
oceany umieszcza w zbiornikach.
8  Niech cała ziemia boi się Pana
i niech się go lękają wszyscy mieszkańcy świata!
9  Bo On przemówił, a wszystko powstało;
On rozkazał, i zaczęło istnieć.
10  Pan udaremnia zamiary narodów;
wniwecz obraca zamysły ludów.
11  Zamiar Pana trwa na wieki;
zamysły Jego serca – z pokolenia na pokolenie.
12  Szczęśliwy lud, którego Bogiem jest Pan –
naród, który On wybrał na dziedzictwo dla siebie.
13  Pan patrzy z nieba,
widzi wszystkich synów ludzkich.
14  Spogląda z miejsca, gdzie przebywa,
na wszystkich mieszkańców ziemi;
15  On, który ukształtował każdemu z nich serce,
On, który zważa na wszystkie ich czyny.
16  Nie uratuje króla liczne wojsko
ani wojownika nie ocali wielka siła.
17  W koniu zwodniczy ratunek
i mimo wielkiej swej siły nie umknie.
18  Oto oko Pana nad tymi, którzy się Go boją,
nad tymi, co ufają Jego łasce,
19  aby ocalić ich życie od śmierci
i żywić ich w czasie głodu.
20  Dusza nasza wyczekuje Pana,
On jest naszym wspomożeniem i tarczą.
21  W Nim przeto raduje się nasze serce,
ufamy Jego świętemu imieniu.
22  Niech nas ogarnie łaska Twoja, Panie,
według ufności pokładanej w Tobie!