Psalm Bóg Królem i Sędzią świata

1  Pan króluje: wesel się, ziemio,
radujcie się, mnogie wyspy!
2  Obłok i ciemność wokoło Niego,
sprawiedliwość i prawo podstawą Jego tronu.
3  Ogień idzie przed Jego obliczem
i pożera dokoła Jego nieprzyjaciół.
4  Jego błyskawice świat rozświetlają,
a ziemia patrzy i drży.
5  Góry topnieją jak wosk przed obliczem Pana,
przed obliczem Władcy wszystkiej ziemi.
6  Niebiosa głoszą Jego sprawiedliwość,
a wszystkie ludy widzą Jego chwałę.
7  Niech się zawstydzą wszyscy, którzy czczą posągi
i chlubią się bożkami;
wszyscy bogowie niech Mu hołd oddają.
8  Słyszy o tym i cieszy się Syjon
i radują się córki Judy
z Twoich wyroków, o Panie!
9  Tyś bowiem, Panie, wywyższony – ponad całą ziemię
i niezmiernie górujesz nad wszystkimi bogami.
10  Pan miłuje tych, co zła nienawidzą,
On strzeże życia swoich świętych,
wyrywa ich z ręki grzeszników.
11  Światło wschodzi dla sprawiedliwego
i radość dla ludzi prawego serca.
12  Sprawiedliwi, weselcie się w Panu
i wysławiajcie Jego święte imię!