Tekst modlitwy: Litania do św. Dominika

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami
Królowo Różańca Świętego,
Święty Patriarcho Dominiku,
Imieniem Pańskim uprzywilejowany,
Przez Matkę Bożą synem nazwany,
Światło Kościoła Bożego,
Oświecenie świata całego,
Pochodnio wiary gorejąca,
Gwiazdo od wieków jaśniejąca,
Heroldzie słowa Bożego,
Różo cierpliwości,

Zbawienia ludzkiego pragnący,
Męczeństwa pożądający,
Mężu ewangeliczny,
Przykładzie głębokiej pokory,
Miłośniku posłuszeństwa,
Naśladowco Chrystusowego ubóstwa,
Filarze zakonności,
W cnoty wszelkie bogaty,
Żarliwy kaznodziejo,
Zwiastunie świętej ewangelii,
Chorób ciała i duszy lekarzu doskonały,
Opiekunie ubogich i strapionych,
Niezmordowany chwalco Maryi,
Krzewicielu Różańca Świętego,
Z niewinności życia Aniele,
Zakonów trzech mądry Założycielu,
W nawracaniu dusz gorliwy Apostole,
W głoszeniu nauki Jezusowej wierny Ewangelisto,
W umartwieniu ciała przedziwny męczenniku,
Wielością cnót chwalebny Wyznawco,
Światłem nauki prawdziwy Doktorze,

Czystością duszy i ciała niewinna Dziewico,
Zasługami potężny przed Bogiem nasz Ojcze, Nauczycielu i Wodzu,
Abyśmy wiernie Ciebie naśladowali,
Abyśmy zbawieniu ludzkiemu służyli,
Abyśmy cnotami przed światem jaśnieli,
Abyśmy Kościołowi świętemu użyteczni byli,
Abyśmy w niewinności żyli,
Abyśmy za Twoją przyczyną od wszelkich błędów i nieprawości wolni byli,
Abyśmy od nagłej i niespodziewanej śmierci byli zachowani,
Abyśmy łaski ostatecznej dostąpili,
Abyśmy w godzinie śmierci do chwały wiekuistej przyjętej zostali,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami święty Ojcze Dominiku!
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych!

Litania do św. Dominika – modlitwa pełna czci i oddania

Litania do św. Dominika jest jedną z wielu modlitw, które oddają hołd i czcią temu wielkiemu świętemu. Święty Dominik Guzman, założyciel Zakonu Kaznodziejskiego, był człowiekiem oddanym Bogu i zatroskanym o zbawienie dusz. Litania do niego jest pełna wdzięczności za jego święte życie i prośb o jego wstawiennictwo w naszych potrzebach.

Rozpoczynamy naszą modlitwę przez wzywanie świętego Dominika jako “wielkiego kaznodziei prawdy”. To właśnie dzięki jego gorliwości i naukom, wiele dusz zostało nawróconych i przyjęło Ewangelię. Kolejno wzywamy go jako “miłosiernego ojca”, bowiem św. Dominik zawsze okazywał wielką troskę o cierpiących i potrzebujących. Jego uczniowie byli nauczani, że miłosierdzie i miłość do drugiego człowieka są fundamentem chrześcijańskiego życia.

Następnie prosimy św. Dominika o wstawiennictwo w naszych potrzebach, zwłaszcza w trudnych chwilach naszego życia. Jego modlitwa i wstawiennictwo są dla nas niezwykle cenne, ponieważ św. Dominik był człowiekiem bliskim Bogu i często otrzymywał łaski dla innych. W Litaniach do św. Dominika wzywamy go również jako “obrońcę wiary”, ponieważ przez całe życie walczył z herezjami i strzegł czystości nauki Kościoła.

Na zakończenie litanię zamykamy słowami “święty Dominiku, módl się za nami”. Te proste, aczkolwiek pełne oddania słowa, pozostawiają nas z pokorą i ufnością wstawiennictwu tego wielkiego świętego.

Litania do św. Dominika jest modlitwą, która prowadzi nas do większego oddania Bogu, miłosierdziu i miłości do drugiego człowieka. Święty Dominik jest dla nas wzorem i przewodnikiem, jak być gorliwym chrześcijaninem i głosić Ewangelię. Niech ta modlitwa stanie się dla nas codziennym przypomnieniem o wartościach, jakimi kierował się św. Dominik, i niech nas prowadzi na drodze do zbawienia.