Tekst modlitwy: Litania do Matki Bożej Miłosierdzia

Kyrie elejson, Kyrie elejson.
Chryste elejson, Chryste elejson.
Kyrie elejson, Kyrie elejson.
Boże Ojcze bogaty w miłosierdzie – zmiłuj się nad nami.
Synu Boży objawiający miłosierdzie Ojca – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, źródło miłości i miłosierdzia – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże poprzez swoją Opatrzność opiekujący
się całym stworzeniem – zmiłuj się nad nami.

Matko pięknej miłości, módl się na nami
Matko miłosierdzia,
Matko litości i łaski,
Matko ofiarności i dobroci,
Matko poświęcenia i służby,
Wszechmocy błagająca,
Szafarko Bożego miłosierdzia,
Ucieczko grzeszników i winowajców,
Wspomożycielko głodnych i spragnionych,
Schronienie bezdomnych i tułaczy,
Opiekunko ubogich i uciśnionych,
Obrończyni wdów i sierot,
Drogowskazie błądzących i zagubionych,
Orędowniczko upośledzonych i zniewolonych,
Nadziejo uwięzionych i osamotnionych,
Pociecho wątpiących i zrozpaczonych,
Ostojo cierpiących i konających.

Umiłowana Córko Ojca przedwiecznego – usłysz nasze błagania.
Matko Jednorodzonego Syna Bożego – usłysz nasze błagania.
Oblubienico Ducha Świętego – usłysz nasze błagania.

Przez przywilej Niepokalanego Poczęcia stanowiący szczególny dar miłosierdzia Bożego, wyjednaj nam zmiłowanie Boże Przez Zwiastowanie Wcielenia Syna Bożego i podjęcie misji uczestnictwa w zbawczym planie Boga,
Przez nawiedzenie Świętej Elżbiety i uwielbienie w jej domu pieśnią Magnificat miłosierdzia Stwórcy z pokolenia na pokolenie,
Przez Narodzenie Jezusa Chrystusa w stajni, ubóstwie i chłodzie dla ubogacenia nas wszystkich Jego hojnością,
Przez Ofiarowanie w świątyni Bogu swego Syna jako zadośćuczynienie za grzechy świata i zgodę na przyjęcie miecza boleści,
Przez Znalezienie Pana Jezusa w świątyni i rozważanie w sercu Jego słów o potrzebie obecności w sprawach Bożych,
Przez troskliwość okazaną w Kanie Galilejskiej i wyjednanie u Zbawiciela cudownej pomocy dla potrzebujących,
Przez cierpliwe oczekiwanie na spotkanie z Chrystusem nauczającym i pokorne podporządkowanie swego życia zbawczym planom Boga,

Przez współudział w dziele odkupienia na krzyżu i podjęcie z woli Syna macierzyńskiej opieki nad Kościołem i całą ludzkością,
Przez trwanie na modlitwie z Apostołami w Wieczerniku dla wyproszenia ludzkości mocy i darów Ducha Świętego,
Przez tajemnicę Wniebowzięcia, która nieustannie owocuje dla nas orędownictwem u Boga i pośrednictwem wszelkich łask.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.

K. Módl się za nami Matko Miłosierdzia.
W. Aby Bóg okazał nam Swoje Miłosierdzie.

Dodatkowe informacje

Litania do Matki Bożej Miłosierdzia to tradycyjna modlitwa katolicka, używana od wieków w nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny. Po raz pierwszy został napisany przez św. Piotra Fabera, który był jednym z założycieli Towarzystwa Jezusowego (jezuitów). Litania przywołuje różne tytuły i atrybuty związane z Maryją, w tym Jej rolę jako Matki i Królowej.

Litania do Matki Bożej Miłosierdzia ma swoje korzenie w średniowiecznej Hiszpanii, gdzie stała się popularna w czasach trudnych sytuacji, takich jak wojna czy głód. Modlitwa ta przemawiała do tych, którzy szukali pocieszenia w cierpieniu, ponieważ skupiała się na miłosierdziu Maryi wobec całej ludzkości. Jego popularność rozprzestrzeniła się w całej Europie i ostatecznie dotarła także do innych części świata, stając się z czasem integralną częścią praktyk religijnych wielu kultur.

Oprócz przywoływania różnych tytułów związanych z Maryją, ta litania zawiera również błagania z prośbą o wstawiennictwo w pewnych potrzebach lub intencjach, takich jak ochrona przed wrogami; przewodnictwo w sprawach duchowych; pokój między narodami; siła przeciw pokusie; uzdrawianie z chorób zarówno fizycznych, jak i duchowych itp. To sprawia, że jest to potężne narzędzie nie tylko dla pojedynczych katolików, ale także dla całych społeczności szukających wspólnie pomocy w trudnych chwilach! Wspominając dziś tę piękną tradycję, sięgającą setek lat wstecz, przyzywajmy w tych słowach miłości Matki Najświętszej: „Święta Panno najmiłosierniejsza, udziel nam swojej łaski, abyśmy byli zachowani od wszelkiego zła”.