Wśród nocnej ciszy – Tekst kolędy

Dodano:

Share post:

Wśród nocnej ciszy – tekst

Wśród noc­nej ci­szy głos się roz­cho­dzi:
Wstań­cie, pa­ste­rze, Bóg się wam ro­dzi
Czym prę­dzej się wy­bie­raj­cie,
Do Be­tle­jem po­śpie­szaj­cie,
Przy­wi­tać Pana.

Po­szli, zna­leź­li Dzie­ciąt­ko w żło­bie
Z wszyst­ki­mi zna­ki da­ny­mi so­bie.
Jako Bogu cześć Mu dali,
A wi­ta­jąc za­wo­ła­li
Z wiel­kiej ra­do­ści:

Ach, wi­taj Zbaw­co z daw­na żą­da­ny,
Czte­ry ty­sią­ce lat wy­glą­da­ny
Na Cie­bie kró­le, pro­ro­cy
Cze­ka­li, a Tyś tej nocy
Nam się ob­ja­wił.

I my cze­ka­my na Cie­bie, Pana,
A sko­ro przyj­dziesz na głos ka­pła­na,
Pad­nie­my na twarz przed Tobą,
Wie­rząc, żeś jest pod osło­ną
Chle­ba i wina.

Interpretacja

Znaczenie tytułu i kontekst historyczny

„Wśród nocnej ciszy” to jedna z najbardziej znanych i cenionych polskich kolęd, której początki sięgają XVII wieku. Tytuł odnosi się do momentu narodzin Jezusa Chrystusa, który według tradycji chrześcijańskiej miał miejsce w nocy. Cisza nocy jest symbolem spokoju i skupienia, które sprzyjają zadumie i kontemplacji tajemnicy Bożego Wcielenia. W tym kontekście, noc nie jest jedynie pustką czy ciemnością, ale przestrzenią, w której dokonuje się coś niezwykłego i świętego.

Historia kolędy jest ściśle związana z chrześcijańskim obchodzeniem Bożego Narodzenia. Tekst pieśni odwołuje się do biblijnej opowieści o narodzeniu Jezusa w Betlejem, co jest centralnym wydarzeniem w wierze chrześcijańskiej. Kolęda ta, śpiewana w czasie świąt, ma na celu nie tylko przypomnienie tej historii, ale również włączenie wiernych w radość z przyjścia na świat Zbawiciela.

Symbolika i metafory

W kolędzie „Wśród nocnej ciszy” pojawia się wiele symboli i metafor, które mają za zadanie pogłębić zrozumienie wydarzenia narodzin Chrystusa. Głos, który się rozchodzi, symbolizuje wezwanie do uwagi i skupienia na tym, co istotne. Pastuszkowie, będący pierwszymi świadkami narodzenia, reprezentują pokorę i prostotę serca, które są niezbędne do przyjęcia Bożej prawdy.

Żłób, w którym znaleźli Dzieciątko, jest symbolem ubóstwa i pokory – Bóg rodzi się w najprostszych warunkach, co ma nauczać wiernych, że do zbawienia nie są potrzebne ziemskie bogactwa. Znaki dane sobie, o których mowa w tekście, to zapewne proroctwa Starego Testamentu, które zapowiadały przyjście Mesjasza. W ten sposób kolęda łączy Stary i Nowy Testament, ukazując spełnienie obietnic Bożych.

Teologiczne przesłanie kolędy

Centralnym przesłaniem kolędy „Wśród nocnej ciszy” jest teologiczna prawda o Wcieleniu – Bóg staje się człowiekiem. Wyrażenie „Bóg się wam rodzi” podkreśla, że narodziny Jezusa są wydarzeniem, które dotyczy każdego człowieka. Zbawienie, które przynosi, jest uniwersalne. Kolęda ta przypomina, że Bóg w swojej miłości do ludzi wybrał drogę pokory i bliskości z nimi.

Wers „Ach, witaj Zbawco z dawna żądany” nawiązuje do długiego oczekiwania Izraela na Mesjasza. Przez wiele pokoleń ludzie wypatrywali tego, który miał przyjść i wyzwolić ich. W kolędzie to oczekiwanie zostaje spełnione – Mesjasz przychodzi, ale nie jako władca czy wojownik, lecz jako bezbronne Dziecię. To przesłanie ma na celu ukazanie paradoksu Bożej miłości, która objawia się w sposób nieoczekiwany i skromny.

Znaczenie dla współczesnego odbiorcy

Dla współczesnego odbiorcy kolęda „Wśród nocnej ciszy” może być przypomnieniem o potrzebie wyciszenia i zatrzymania się w pędzie codzienności, aby dostrzec i docenić to, co najważniejsze – obecność Boga w życiu człowieka. W dobie, gdy wiele uwagi poświęca się materialnym aspektom świąt, ta kolęda przynosi przesłanie o duchowej głębi Bożego Narodzenia.

Ostatnia zwrotka kolędy nawiązuje do Eucharystii, podkreślając wiarę, że Chrystus jest obecny w sakramencie pod postaciami chleba i wina. Dla chrześcijanina jest to przypomnienie, że tajemnica Wcielenia jest aktualna i dostępna w każdej Mszy Świętej. W ten sposób kolęda łączy wydarzenie sprzed wieków z codziennym doświadczeniem wiary, zachęcając do osobistego spotkania z Bogiem.

Wśród nocnej ciszy – tłumaczenie na angielski

Amidst the night’s silence, a voice spreads wide:
Arise, shepherds, God is born for you.
Hasten now, set forth on your way,
To Bethlehem make haste,
To greet the Lord.

They went, found the Infant in a manger,
With all the signs given unto them.
As to God, they paid Him homage,
And greeting, they exclaimed
With great joy:

Oh, welcome Savior, long desired,
Four thousand years awaited,
For You kings, prophets
Waited, and You this night
Have revealed Yourself to us.

And we await You, O Lord,
And as soon as You come at the priest’s call,
We shall fall on our faces before You,
Believing that You are beneath the veil
Of bread and wine.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Polecane

W żłobie leży – Tekst kolędy

Tekst kolędy: "W żłobie leży" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo: teledysk, interpretacja utworu oraz tłumaczenie na angielski.

Triumfy Króla Niebieskiego – Tekst kolędy

Tekst kolędy: "Triumfy Króla Niebieskiego" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo: teledysk, interpretacja utworu oraz tłumaczenie na angielski.

Przybieżeli do Betlejem pasterze – Tekst kolędy

Tekst kolędy: "Przybieżeli do Betlejem pasterze" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo: teledysk, interpretacja utworu oraz tłumaczenie na angielski.

Pójdźmy wszyscy do stajenki – Tekst kolędy

Tekst kolędy: "Pójdźmy wszyscy do stajenki" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo: teledysk, interpretacja utworu oraz tłumaczenie na angielski.

Oj, maluśki, maluśki – Tekst kolędy

Tekst kolędy: "Oj, maluśki, maluśki" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo: teledysk, interpretacja utworu oraz tłumaczenie na angielski.

Nie było miejsca dla Ciebie – Tekst kolędy

Tekst kolędy: "Nie było miejsca dla Ciebie" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo: teledysk, interpretacja utworu oraz tłumaczenie na angielski.

Narodził się nam Zbawiciel – Tekst kolędy

Tekst kolędy: "Narodził się nam Zbawiciel" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo: teledysk, interpretacja utworu oraz tłumaczenie na angielski.

Mizerna, cicha, stajenka licha – Tekst kolędy

Tekst kolędy: "Mizerna, cicha, stajenka licha" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo: teledysk, interpretacja utworu oraz tłumaczenie na angielski.