Bracia, patrzcie jeno – Tekst kolędy

Dodano:

Share post:

Bracia, patrzcie jeno – tekst

Bra­cia pa­trz­cie jeno
jak nie­bo go­re­je
znać, że coś dziw­ne­go
w Be­tle­jem się dzie­je.
Rzuć­my budy, war­ty, sta­da,
nie­chaj nimi Pan Bóg wła­da.
A my do Be­tle­jem, do Be­tle­jem.

Pa­trz­cie, jak tam gwiaz­da
świa­tłem swo­im miga!
Pew­nie do uczcze­nia
Pana swe­go ści­ga.
Kro­kiem śmia­łym i we­so­łym
śpiesz­my i uderz­my czo­łem;
przed Pa­nem w Be­tle­jem

Wszak­że po­wie­dzia­łem,
że cuda uj­rzy­my
Dzie­cię, Boga świa­ta,
w żło­bie zo­ba­czy­my.
Pa­trz­cie, jak bied­ne okry­te,
w żłob­ku Pa­nię zna­ko­mi­te.
W szo­pie przy Be­tle­jem, przy Be­tle­jem

Jak pro­rok po­wie­dział,
Pan­na zro­dzi Syna.
Dla ludu ca­łe­go
szczę­śli­wa no­wi­na.
Nam zaś ra­dość w tej tu chwi­li,
gdy­śmy Pana zo­ba­czy­li
W szo­pie przy Be­tle­jem, przy Be­tle­jem.

Be­tle­jem mia­stecz­ko,
w Juda sław­ne bę­dzie.
Pa­mięt­nym się sta­nie,
w tym kra­ju i wszę­dzie.
Uciesz­my się więc ziom­ko­wie,
Pana te­goż już ucznio­wie.
W szo­pie przy Be­tle­jem, przy Be­tle­jem.

Interpretacja

Znaczenie tytułu i refrenu

W tytule kolędy „Bracia, patrzcie jeno” odnajdujemy bezpośredni apel do wspólnoty wiernych, aby zwrócili uwagę na niezwykłe wydarzenie, jakim jest narodzenie się Jezusa Chrystusa. Słowo „bracia” ma tu wymiar uniwersalny, odnosząc się do wszystkich ludzi dobrej woli, którzy są zaproszeni do wspólnego świętowania i kontemplacji tajemnicy Bożego Wcielenia. Refren kolędy, będący jednocześnie pierwszą strofą, wzywa do porzucenia codziennych zajęć i trosk, aby skupić się na tym, co najważniejsze – Bożym narodzeniu. Zawarte w nim „niechaj nimi Pan Bóg włada” podkreśla, że wszystkie ziemskie sprawy są w rękach Boga i to On jest ostatecznym gospodarzem naszego życia.

Refren, powtarzany po każdej zwrotce, jest swoistym motywem przewodnim, który przypomina o centralnym punkcie kolędy – pielgrzymce do Betlejem, gdzie narodził się Zbawiciel. To wezwanie do zjednoczenia się w wierze i wspólnego świętowania, które przekracza granice czasu i przestrzeni, łącząc wszystkich wokół żłóbka Chrystusa.

Symbolika gwiazdy i pielgrzymki

Gwiazda, o której mowa w drugiej zwrotce kolędy, jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli Bożego Narodzenia. W kontekście kolędy „Bracia, patrzcie jeno” gwiazda pełni funkcję przewodnika, który wskazuje drogę do miejsca narodzin Jezusa. Światło gwiazdy, migające i przyciągające wzrok, symbolizuje duchowe poszukiwanie i pragnienie spotkania z Bogiem. Wzywa ona do podjęcia duchowej pielgrzymki, która jest metaforą wewnętrznej przemiany i otwarcia się na Bożą obecność w życiu każdego człowieka.

W kolędzie pielgrzymka do Betlejem staje się aktem wiary i uczestnictwa w wydarzeniu, które zmieniło bieg historii. „Krokiem śmiałym i wesołym” nie tylko dosłownie opisuje ruch pielgrzymów, ale także odzwierciedla radość i nadzieję, jaką niesie ze sobą wiadomość o narodzeniu Mesjasza. To zachęta do aktywnego uczestnictwa w wydarzeniach zbawczych, dołączenia do wspólnoty wierzących i wyrażenia swojej wiary poprzez czyny.

Obraz Dziecięcia w żłobie

Trzecia zwrotka kolędy koncentruje się na centralnym punkcie Bożego Narodzenia – Dziecięciu Jezus leżącym w żłobie. Ten obraz jest pełen kontrastów: Bóg, stwórca świata, przyjmuje postać bezbronnego niemowlęcia; Król wszechświata rodzi się w ubóstwie szopki. „Patrzcie, jak biedne okryte, w żłobku Panie znakomite” – te słowa podkreślają paradoks Wcielenia, gdzie majestat Boży ukrywa się w prostocie i skromności ludzkiego dziecka. To przypomnienie, że Bóg objawia się nie w potędze i przepychu, ale w pokorze i małości.

Wizja żłóbka w Betlejem jest również wezwaniem do pokory i refleksji nad własnym życiem. Kolęda zachęca do zastanowienia się nad tym, jakie miejsce w naszym życiu zajmuje Bóg i czy potrafimy dostrzec Go w codzienności, często pełnej trudności i wyzwań. Dziecię w żłobie staje się symbolem nadziei i miłości, które są dostępne dla każdego, kto z pokorą i wiarą podchodzi do tajemnicy Bożego Narodzenia.

Proroctwo i jego spełnienie

Czwarta zwrotka kolędy nawiązuje do biblijnych proroctw, które zapowiadały narodzenie Mesjasza przez Dziewicę. „Jak prorok powiedział, Panna zrodzi Syna” – te słowa odnoszą się do proroctwa Izajasza, które znajduje swoje spełnienie w narodzinach Jezusa. W ten sposób kolęda podkreśla, że Boże Narodzenie nie jest przypadkowym wydarzeniem, ale wypełnieniem obietnic danej ludzkości przez Boga w historii zbawienia.

Proroctwo i jego spełnienie są także przypomnieniem o wierności Boga wobec swoich obietnic. To zapewnienie, że Bóg działa w historii i prowadzi ludzkość do zbawienia. „Dla ludu całego szczęśliwa nowina” – kolęda wskazuje, że narodzenie Jezusa jest dobrym przesłaniem dla wszystkich ludzi, niezależnie od ich pochodzenia czy statusu społecznego. Jest to uniwersalny dar, który ma moc przemienić życie każdego, kto przyjmie go z otwartym sercem.

Betlejem jako miejsce pamięci i radości

Ostatnia zwrotka kolędy podkreśla wyjątkowość Betlejem – małego miasteczka, które dzięki narodzeniu Chrystusa staje się znane na całym świecie. „Betlejem miasteczko, w Juda sławne będzie” – to zapowiedź, że miejsce narodzin Jezusa zyska niezwykłą sławę i znaczenie dla wierzących. Betlejem przestaje być tylko geograficznym punktem na mapie, a staje się symbolem Bożej obecności i miłości, która objawiła się w ludzkiej postaci.

W kolędzie Betlejem jest również miejscem radości i uczniostwa. „Ucieszymy się więc ziomkowie, Pana tegoż już uczniowie” – to wezwanie do radosnego świętowania i jednocześnie do naśladowania Jezusa, do bycia Jego uczniami. Kolęda przypomina, że Boże Narodzenie to nie tylko czas radości i świętowania, ale także czas nauki i duchowego wzrostu. Przez kontemplację tajemnicy Wcielenia, wierni są zaproszeni do głębszego poznania Boga i do życia według Jego nauk.

Bracia, patrzcie jeno – tłumaczenie na angielski

Brethren, just behold
how the heavens blaze,
it’s clear something wondrous
is happening in Bethlehem.
Let’s leave our huts, guards, flocks,
let the Lord God rule them.
And we to Bethlehem, to Bethlehem.

Look how the star
flickers with its light!
Surely it beckons to honor
its own Lord.
With bold and joyful step
let’s hasten and bow our heads;
before the Lord in Bethlehem.

Indeed, I said,
we shall see miracles
the Child, the God of the world,
in a manger we shall find.
Look, how poorly covered,
in the crib lies the distinguished Lord.
In the stable at Bethlehem, at Bethlehem.

As the prophet said,
a Virgin will bear a Son.
For all the people
a joyful tidings.
And for us joy at this moment,
for we have seen the Lord
In the stable at Bethlehem, at Bethlehem.

Bethlehem, little town,
in Judah you will be famous.
You will become memorable,
in this country and everywhere.
Let us rejoice, fellow countrymen,
now disciples of that very Lord.
In the stable at Bethlehem, at Bethlehem.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Polecane

W żłobie leży – Tekst kolędy

Tekst kolędy: "W żłobie leży" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo: teledysk, interpretacja utworu oraz tłumaczenie na angielski.

Wśród nocnej ciszy – Tekst kolędy

Tekst kolędy: "Wśród nocnej ciszy" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo: teledysk, interpretacja utworu oraz tłumaczenie na angielski.

Triumfy Króla Niebieskiego – Tekst kolędy

Tekst kolędy: "Triumfy Króla Niebieskiego" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo: teledysk, interpretacja utworu oraz tłumaczenie na angielski.

Przybieżeli do Betlejem pasterze – Tekst kolędy

Tekst kolędy: "Przybieżeli do Betlejem pasterze" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo: teledysk, interpretacja utworu oraz tłumaczenie na angielski.

Pójdźmy wszyscy do stajenki – Tekst kolędy

Tekst kolędy: "Pójdźmy wszyscy do stajenki" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo: teledysk, interpretacja utworu oraz tłumaczenie na angielski.

Oj, maluśki, maluśki – Tekst kolędy

Tekst kolędy: "Oj, maluśki, maluśki" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo: teledysk, interpretacja utworu oraz tłumaczenie na angielski.

Nie było miejsca dla Ciebie – Tekst kolędy

Tekst kolędy: "Nie było miejsca dla Ciebie" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo: teledysk, interpretacja utworu oraz tłumaczenie na angielski.

Narodził się nam Zbawiciel – Tekst kolędy

Tekst kolędy: "Narodził się nam Zbawiciel" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo: teledysk, interpretacja utworu oraz tłumaczenie na angielski.